Disclaimer

De informatie op deze website wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de on volledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.


Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep. Faillissementsondersteuning.nl geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
Faillissementsondersteuning.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Faillissementsondersteuning.nl en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Faillissemsntsondersteuning.nl niet toegestaan. Het logo van Fallissementsondersteuning.nl is geregistreerd als Benelux beeldmerk. Enig gebruik door anderen van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemmen van Faillissementsondersteuning.nl en/of haar licentiegever.

E-mail: info@faillissementsondersteuning.nl