Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan
Faillissemenstsondersteuning.nl gevestigd te Helmond hierna te noemen Opdrachtnemer.

A. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
2. Opdrachtnemer: Faillissementsondersteuning.nl.
3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
4. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en of offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

E. DEFINITIES
Wanneer opdrachtnemer een opdracht exclusief uitvoert, zal de opdrachtgever dezelfde opdracht niet intern vervullen of uitbesteden aan een ander extern bureau. Indien de opdrachtgever in strijd met deze bepaling een kandidaat in dienst neemt, zal de opdrachtgever aan opdrachtnemer een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan het honorarium waar opdrachtnemer aanspraak op zou maken, indien de opdracht via haar zou zijn verlopen.
Wanneer opdrachtnemer een opdracht op basis van niet-exclusiviteit uitvoert, kan de opdrachtgever dezelfde opdracht intern vervullen of bij andere externe bureaus uitzetten. Zij verplicht zich wel opdrachtnemer hier over te informeren, zodat in geen geval opdrachtnemer potentiële kandidaten aanlevert terwijl de opdracht reeds vervuld is.
De opdrachtgever zal de bevestiging voor akkoord tekenen en retourneren aan opdrachtnemer. Pas na ontvangst van de door de opdrachtgever ondertekende bevestiging door opdrachtnemer zullen verplichtingen uit de opdracht voor beide partijen ontstaan en is de opdrachtgever de aanvangsfee zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging verschuldigd.

F. UITVOERING
1. Uitvoering. Opdrachtnemer verplicht zich om tijdens de uitvoering van de opdracht, opdrachtgever naar beste vermogen te informeren over de voortgang en status van de opdracht.
2. Aansprakelijkheid. Met inachtneming van de normen van goed vakmanschap, verplicht opdrachtnemer zich tot het nakomen van door beide partijen gesloten overeenkomst, voor zover onvoorziene en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer gelegen omstandigheden dit niet beletten. Opdrachtnemer sluit alle aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten, daaronder begrepen gevolgschade van personen die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

G. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorig lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

H. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma's,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

I. OVERMACHT
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Opdrachtnemer is nimmer schadeplichtig.

J. HONORARIUM
1.Werkzaamheden:
Het honorarium voor werkzaamheden met betrekking tot verstrekte opdrachten is conform de getekende opdrachtbevestiging en/of de getekende offerte.
2. Doorbelaste kosten:
Wanneer bij een opdracht op verzoek van opdrachtgever kosten worden gemaakt, worden deze doorberekend opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken, welke derden op basis van de inhoud van de advertentie zouden kunnen hebben.
Alle door opdrachtnemer, in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
3. Overige diensten:
Overige diensten van Faillissementsondersteuning.nl worden in rekening gebracht overeenkomstig de bepalingen van de opdrachtbevestiging.

K. BETALING
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldverrekening.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

L. RECLAMERINGSVOORWAARDEN
1. Opdrachtgever kan uiterlijk binnen 8 dagen nadat de diensten van opdrachtnemer in rekening zijn gebracht reclameren.

M. AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van een maal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

N. OPZEGGING
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen bij een niet exclusieve opdracht deze te allen tijde opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid en indien er sprake is van een exclusieve opdracht, is het bepaalde onder I van toepassing.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

O. ANNULERING VAN EEN EXCLUSIEVE OPDRACHT

Wanneer een opdrachtgever de opdracht intrekt nadat opdrachtnemer reeds kosten heeft moeten maken is opdrachtgever gehouden deze kosten te vergoeden aan opdrachtnemer.

P. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf op beroep van opdrachtgever.
3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.

E-mail: info@faillissementsondersteuning.nl